Правління Банку

Правління Банку є виконавчим органом Банку та здійснює управління його поточною діяльністю, несе відповідальність за ефективність його роботи у відповідності з принципами та порядком, встановленими внутрішніми документами Банку, рішеннями Загальних зборів учасників (акціонерів) та Наглядової ради Банку.

Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою Банку.

Голова та члени Правління також призначаються та звільняються Наглядовою радою Банку.

Будь-які рішення Правління приймаються на засіданнях Правління.

Рішення Правління приймаються шляхом голосування, простою більшістю голосів. Кожен член Правління має один голос.

Правлінням Банку створені, зокрема, такі колегіальні органи:

  • Кредитна Рада, яка проводить оцінку якості активів Банку, готує пропозиції щодо формування резервів на покриття можливих збитків від їх знецінювання, а також приймає рішення стосовно можливості здійснення кредитних операцій та встановлення відповідних лімітів;
  • Кредитний комітет;
  • Комітет по управлінню активами та пасивами, який розглядає питання собівартості пасивів та прибутковості активів, приймає рішення стосовно політики відсоткової маржі, дотримання відповідності терміновості активів та пасивів;
  • Тарифний Комітет, який аналізує відношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів Банку.

У своїй діяльності комітети керуються відповідними внутрішньобанківськими положеннями.

Контактна інформація: 

Приймальня Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»
e-mail: office@ukrgasbank.com

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.