Принципи корпоративного управління

Корпоративне управління у АБ «УКРГАЗБАНК» базується на наступних принципах:

  • Забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості належних їм акцій та інших факторів.
  • Раціональний і чіткий розподіл повноважень між Наглядовою радою та Правлінням, а також впровадження належної системи підзвітності та контролю, створення необхідних умов для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між ними.
  • Повага прав та врахування законних інтересів заінтересованих осіб (працівників, кредиторів, державних органів та органи місцевого самоврядування тощо) та активна співпраця з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Банку.
  • Визначення Загальними зборами цілей та основних напрямків діяльності Банку.
  • Здійснення Наглядовою радою стратегічного управління діяльністю Банку та забезпечення ефективного контролю за діяльністю Правління.
  • Здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю.
  • Своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Банк, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень користувачами інформації.
  • Ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Банку.
Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.