Оголошення про скликання річних загальних зборів АБ «УКРГАЗБАНК», які відбудуться 28.04.2016

Шановні акціонери
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ  «УКРГАЗБАНК»!

            Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ  «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження якого – 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) (далі – АБ «УКРГАЗБАНК»), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»– 28 квітня 2016 року. Річні загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» проходитимуть у приміщенні Міністерства фінансів України за адресою: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, к. 760.

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», складається станом на 24 годину 22.04.2016.
Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 10:00 до 11:00 за адресою проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», зазначеною вище.
Початок річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» о 11:15.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:

 1. Про встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
 2. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
 3. Про затвердження звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2015 рік, звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2015, звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК»  за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цих звітів.
 4. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2015 рік, розгляд звіту (висновків) незалежного аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 5. Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за  підсумками роботи в 2015 році.
 6. Про затвердження розміру річних дивідендів.
 7. Про визначення основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2016-2017 роки.
 8. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 9. Про обрання членів Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗАБНК».
 10. Про обрання Голови Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК».
 12. Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ  «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 13. Про внесення змін до Положення про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 14. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 15. Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
 16. Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.
 17. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.
 18. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.

Для участі у річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Акціонери повинні мати при собі документ, що підтверджує право власності на акції АБ «УКРГАЗБАНК»; такі ж документи про підтвердження права власності на акції акціонерів, які видали довіреності, повинні мати представники акціонерів.

Право голосу з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до вимог законодавства та Статуту АБ «УКРГАЗБАНК»,  матимуть лише акціонери-власники простих іменних акцій, емітованих АБ «УКРГАЗБАНК».

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у приміщенні АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22  (поверх 5), у робочі дні та робочий час (з 9:00 до 18:00). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченко К.Є.
З питань порядку денного та організаційних питань проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» звертатись до корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК» Шестак Т.М. за тел. (044) 590-49-22 або за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22.

На виконання рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 324  наводимо інформацію про основні показники діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» у 2015 році:

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

2015 рік*

2014 рік

Усього активів

41 651 821

20 714 713

Основні засоби та нематеріальні активи

1 193 023

585 461

Фінансові інвестиції

11 137 265

5 791 831

Запаси 

1 077 004

911 086

Сумарна дебіторська заборгованість

818 164

304 253

Грошові кошти та їх еквіваленти 

            3 898 251

2 313 610

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(8 166 376)

(8 200 113)

Власний капітал 

4 276 920

1 371 698

Статутний капітал 

13 837 000

10 000 000

Довгострокові зобов'язання

884 869

1 766 204

Поточні зобов'язання 

36 490 032

17 576 811

Чистий прибуток (збиток) 

256 154

(3 382 801)

Середньорічна кількість акцій в обігу (шт.) 

11 678 349 375

9 584 451 901

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

3 450

3 567

*- основні показники фінансово-господарської діяльності наведені за даними файлу #02 «Дані про обороти та залишки на рахунках» без урахування коригуючих проводок щодо подій, які коригують дані після дати балансу

Наглядова рада АБ «УКРГАЗБАНК»

17.03.2016

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.