Корпоративный секретарь

Корпоративний секретар є посадовою особою АБ «УКРГАЗБАНК», яка забезпечує інформаційну та організаційну підтримку діяльності Банку, його органів управління та контролю, а також обмін інформацією між органами управління та контролю Банку, його акціонерами, іншими, зацікавленими у діяльності Банку особами.

До основних повноважень корпоративного секретаря належить:

Вивчення  існуючих практик корпоративного управління та подання Наглядовій раді Банку пропозицій щодо впровадження практик корпоративного управління в Банку.

Забезпечення у порядку, передбаченому законодавством України та внутрішніми документами Банку, обміну інформацією між органами управління та контролю Банку, іншими заінтересованими у діяльності Банку особами.

Забезпечення координації та  організації підготовки та проведення Загальних зборів учасників (акціонерів) у відповідності до чинного законодавства України, Статуту та інших актів внутрішнього регулювання Банку.

Забезпечення підготовки та проведення у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом та  актами внутрішнього регулювання Банку засідань Наглядової ради, її комітетів, Правління та Ревізійної комісії.

Участь у підготовці відкритої інформації та її розкритті зацікавленим особам на їх вимогу або за рішенням органів та контролю Банку.

Участь у підготовці річних звітів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Вжиття заходів для попередження виникнення корпоративних конфліктів.

Корпоративний секретар регулярно здійснює перевірку відповідності документів Банку вимогам законодавства та веде підготовку пропозицій щодо внесення змін та доповнень до них.

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.